Home 
Roof Safety RS 
Photovoltaic Equipment PE 
Outdoor Design OD 
Indoor Design ID 
Roof Ornament RO 
Vehicle Equipment VE 
Algemene Informatie 
Algemene Verkoopvoorwaarden 
Transportkosten 
Caddy 
Contact NL 


 

Algemene Informatie | Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkoop


RMB-BOX
Algemene voorwaarden voor verkoop vanop afstand

1. Inleiding
Wanneer iemand een aankoop doet via de website www.rmb-box.com, aanvaardt hij/zij de onderhavige verkoopsvoorwaarden zonder enig voorbehoud. Deze verkoopsvoorwaarden krijgen de voorkeur op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door RMB-BOX. RMB-BOX behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval zullen de voorwaarden van toepassing zijn die op de datum van de bestelling door de koper van kracht waren.

2. Identificatie en hoofdkantoor van het bedrijf:

RMB-BOX sprl/bvba
Rue des Glaces Nationales 169/100
B  5060 Auvelais
BELGIË
Btw-nummer: 0555.834.249
Hierna 'RMB-BOX' of 'de verkoper' genoemd.

3. Producten:
Alle aangeboden producten en diensten zijn opgenomen in de catalogus die gepubliceerd staat op de website www.rmb-box.com.
De foto's van de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst met het aangeboden product verzekeren, in het bijzonder wat de staat van het oppervlak en de kleuren betreft.
De producten op de website zijn verkrijgbaar op voorwaarde dat ze op voorraad zijn.
Indien een deel van of alle artikelen, ondanks alle mogelijke inspanningen, onbeschikbaar zijn, zal RMB-BOX de koper hiervan zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte brengen en hem de mogelijkheid geven te wachten of de bestelling van de onbeschikbare artikelen kosteloos te annuleren.
RMB-BOX stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website up-to-date is.

4. Prijzen:
De prijzen op de website www.rmb-box.com worden aangegeven in euro en houden rekening met het btw-tarief dat van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van dit tarief zal afgewenteld kunnen worden op de prijzen van de producten of diensten. RMB-BOX behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die opgegeven staat in de catalogus op de dag van de bestelling als enige van toepassing is op de koper en geen transportkosten omvat.
De prijs die opgegeven wordt aan de klant voor de bevestiging van zijn bestelling omvat de prijs van de producten, de verladings-, verpakkings- en bewaringskosten van de producten, alsook de transportkosten.

5. Geografische zone:
De online verkoop van de producten en diensten op de website www.rmb-box.com is voorbehouden voor kopers die woonachtig zijn in de Europese Unie.

6. Bestellingen:
De koper, die een product of dienst wenst aan te kopen, is verplicht:
- de identificatiefiche in te vullen, waarop hij alle gevraagde gegevens zal aangeven of zijn klantnummer zal opgeven indien hij hierover beschikt;
- de online bestelbon in te vullen, waarbij hij alle referenties van de gekozen producten of diensten opgeeft;
- zijn bestelling te controleren en vervolgens te bevestigen;
- de betaling uit te voeren volgens de voorziene voorwaarden;
- zijn bestelling en betaling te bevestigen.
Wanneer de koper zijn bestelling bevestigt, aanvaardt hij de onderhavige verkoopsvoorwaarden, verklaart hij deze grondig gelezen en begrepen te hebben en erkent hij de ongeldigheid van zijn eigen aankoopsvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen. De verkoper zal via e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling meedelen.7. Herroepingsrecht van de consument:
De consument (elke natuurlijke persoon die producten op de markt aankoopt of gebruikt zonder professionele bedoelingen) heeft het recht het bedrijf, binnen de 14 kalenderdagen na de levering van het product of na de afsluiting van het dienstverleningscontract, op de hoogte te brengen van het feit dat hij afziet van de aankoop, zonder boetes en zonder hiervoor een reden te moeten opgeven. Elk teruggestuurd product zal binnen een termijn van maximum 30 dagen na de ontvangst door de verkoper terugbetaald worden. Deze terugbetaling gebeurt via het facturatieadres van de klant, dat hij bij zijn bestelling opgegeven heeft.
De klant dient de nieuwe, onbeschadigde producten in hun oorspronkelijke verpakking, samen met alle eventuele accessoires, gebruikshandleidingen en documentatie, op zijn kosten en op zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar het adres dat opgegeven staat in artikel 2 van de onderhavige algemene voorwaarden.
Tenzij dit anders overeengekomen wordt, mag de consument geen beroep doen op zijn herroepingsrecht voor contracten:
1°- inzake dienstverleningen, waarvan de uitvoering reeds aangevangen is, met de goedkeuring van de consument, voor het einde van de herroepingstermijn;
2°- inzake de levering van producten, die vervaardigd zijn volgens de specifieke wensen van de consument, die duidelijk gepersonaliseerd zijn, die niet opnieuw verzonden kunnen worden of die mogelijk snel beschadigd of verouderd zullen raken.

8. Levering:

8.1 Na de bevestiging van de bestelling en onder voorbehoud van een correcte betaling van de prijs van de bestelde producten zal RMB-BOX deze producten in principe binnen een termijn van 1 tot 10 werkdagen verzenden naar het leveringsadres. De leveringstermijnen die opgegeven staan op de website zijn uitsluitend ter informatie. De klant kan geen enkele vorm van schadevergoeding eisen van RMB-BOX in het geval zijn levering te laat is. Indien de producten echter niet geleverd zijn binnen de dertig kalenderdagen na de correcte betaling van de prijs van de bestelling, kan het verkoopscontract opgezegd worden, waarna de koper binnen een termijn van maximum dertig kalenderdagen terugbetaald zal worden. Wanneer niet alle bestelde producten onmiddellijk beschikbaar zijn, kan een bestelling het voorwerp vormen van meerdere opeenvolgende leveringen aan de klant.

8.2 De klant geeft bij zijn bestelling een leveringsadres op (dat mogelijk niet hetzelfde is als het facturatieadres) waar een vertrouwd persoon het pakket in ontvangst zal nemen. Het transportbedrijf werkt van maandag tot en met vrijdag tussen 8u en 18u. De ontvanger dient te handtekenen voor ontvangst.
Zodra het pakket verzonden is, kan de klant het traject ervan opvolgen via de website van DPD door middel van een volgnummer dat RMB-BOX hem via e-mail zal toesturen.

Indien de klant zijn pakket niet in ontvangst kan nemen bij de eerste levering, zal het transportbedrijf een bericht achterlaten in zijn brievenbus. Het pakket zal de volgende werkdag opnieuw aangeboden worden. Indien het pakket opnieuw niet geleverd kan worden, zal er een tweede bericht met de gegevens van het transportbedrijf achtergelaten worden, zodat de klant een datum kan overeenkomen voor de derde en laatste leveringspoging. Na drie vruchteloze pogingen wordt het pakket terug naar RMB-BOX gestuurd. De klant kan dan een nieuwe levering vragen op zijn kosten en op zijn verantwoordelijkheid, op voorwaarde dat de goederen nog steeds op voorraad zijn.

8.3 Bij de ontvangst van de bestelde producten dient de klant of de bestemmeling de correcte staat van de geleverde goederen te controleren en kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden, die beschreven staan in de meegeleverde gebruikshandleiding.
In het geval er één of meerdere bestelde producten zouden ontbreken of beschadigd zouden zijn, dient de klant of de bestemmeling zijn eventuele bedenkingen ten laatste op het moment van de levering, op straffe van verval, aan te geven aan het transportbedrijf.

8.4 Het volgende wordt beschouwd als geval van overmacht, waarin RMB-BOX ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, volksopstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om bevoorraad te worden.

8.5 Alle producten die besteld worden bij RMB-BOX zijn bestemd voor het persoonlijke gebruik van de klanten of bestemmelingen van wie de naam vermeld staat bij het leveringsadres.
De klant verbindt zich ertoe, indien van toepassing, bij ontvangst alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten in het kader van de levering van de producten te betalen; RMB-BOX kan in dit opzicht op geen enkel moment hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

8.6 In het geval een verkocht product afwijkt van zijn beschrijving, beschikt de koper over een termijn van twee maanden om dit product terug te sturen naar RMB-BOX, mits de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van deze laatstgenoemde, die het zal herstellen, vervangen of terugbetalen. De modaliteiten inzake de terugname van de goederen worden via e-mail meegedeeld aan de klant. Alle klachten en aanvragen tot vervanging of terugbetaling dienen via briefwisseling verzonden te worden naar het adres dat opgegeven staat in artikel 2 van de onderhavige voorwaarden.

8.7 In het geval de klant een correct product wil terugsturen (bijvoorbeeld wanneer de klant zich vergist heeft bij de bestelling), dient hij contact op te nemen met RMB-BOX, die hem op de hoogte zal brengen van het feit of het product al dan niet teruggestuurd mag worden, alsook van de praktische modaliteiten hiervoor. In elk geval zal de klant moeten opdraaien voor de kosten van de terugzending en zullen de onbeschadigde goederen in hun oorspronkelijke verpakking, samen met alle eventuele accessoires (gebruikshandleiding en documentatie), op de verantwoordelijkheid van de klant teruggestuurd worden naar het adres dat opgegeven staat in artikel 2 van de onderhavige algemene voorwaarden.

8.8. De garantie van RMB-BOX dekt enkel afwijkingen ten opzichte van de beschrijving, wanneer deze reeds bestaan op het moment dat de goederen geleverd worden. Defecten of beschadigingen die te wijten zijn aan een foutief gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, verwaarlozing en slijtage, worden niet gedekt door de garantie. Wanneer er herstellingen uitgevoerd worden door technici die niet erkend zijn door RMB-BOX, zal de garantie eveneens ongeldig worden.

8.9 De factuur of de bestelbon doet dienst als garantiebewijs en het originele exemplaar hiervan dient door de koper bewaard te worden.

9. Betaalwijze:
De bestellingen die via de website geplaatst worden, dienen contant op één van de volgende wijzen betaald te worden: VISA of MASTERCARD, debietkaart of overschrijving.

Indien er via overschrijving betaald wordt, wordt de bestelling in de wacht geplaatst tot de betaling ontvangen is en zullen de goederen pas verzonden worden wanneer het bedrag correct gecrediteerd is op de bankrekening van RMB-BOX. Indien de betaling niet binnen de twee weken ontvangen wordt, zal de bestelling als ongeldig beschouwd worden.

10. Respect voor de privacy:
Al de informatie die verstuurd wordt via de website www.belgique-incontinence.be of www.espace-incontinence.fr is 100% vertrouwelijk. RMB-BOX verbindt zich ertoe deze informatie niet openbaar te maken.

11. Intellectuele eigendom:
Alle elementen op de website www.rmb-box.com, alsook de onderliggende technologie, blijven de exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Niemand mag de elementen van de website, ongeacht of deze betrekking hebben op de software, de geluiden of het visuele aspect, kopiëren, verspreiden of op welke manier dan ook gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van RMB-BOX.
Elke link of hyperlink die verwijst naar www.rmb-box.com is eveneens verboden zonder de schriftelijke goedkeuring van RMB-BOX.

12. Aansprakelijkheid
De verkoper is in het kader van de online verkoopsprocedure enkel gebonden door een inspanningsverplichting. Hij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, schending van de privacy, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onopzettelijke problemen.
De gegevens worden te goeder trouw op de website geplaatst. De links naar de websites van de producten en/of de partners worden ter informatie aangeboden. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op deze websites.
Voor bestellingen die buiten de Belgische landsgrenzen geleverd moeten worden, wordt de koper beschouwd als de importeur van de bestelde producten en dient hij de bijhorende wettelijke verplichtingen te vervullen. De klant dient bij de autoriteiten van zijn land te controleren of het mogelijk is de bestelde producten te importeren.
De klant is verantwoordelijk voor de opmerkingen die hij aangeeft tijdens de invoer van zijn gegevens in het kader van zijn bestelling. RMB-BOX kan geenszins aansprakelijk gesteld worden wanneer de klant foutieve gegevens van de bestemmeling opgeeft bij zijn bestelling (met name in het leveringsadres en het facturatieadres), noch voor laattijdige of onmogelijke leveringen van de bestelde producten, die deze fouten tot gevolg zouden kunnen hebben.

13. Persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden door RMB-BOX of zijn medewerkers bewaard en kunnen doorgestuurd worden naar bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerkt (samenwerken), op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.
De koper geeft RMB-BOX bovendien de toestemming deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn website, producten en diensten te verbeteren.
Deze informatie kan eveneens gebruikt worden met het oog op de verspreiding, via welk medium dan ook, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper naar zijn klanten toe.
De verkoper bewaart tot slot de persoonsgegevens om toekomstige bestellingen te vereenvoudigen. De verkoper verbindt zich er bovendien toe de informatie in zijn bezit niet door te sturen naar een andere organisatie of een ander bedrijf.
De gegevens die bewaard worden door de verkoper kunnen te allen tijde op aanvraag geraadpleegd en gecorrigeerd worden.

14. Bewijs
De partijen aanvaarden in het kader van hun relatie elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, digitale back-ups...).

15. Geschillen en toepasselijk recht
Tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt tussen de partijen, worden geschillen inzake de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige voorwaarden, die betrekking hebben op een hoger bedrag dan ¬ 5.000 en die niet in der minne geregeld kunnen worden, op de volgende manier beslecht: De partijen zullen trachten het geschil te beslechten via bemiddeling conform het bemiddelingsreglement van het Brussels Business Mediation Center (BBMC), Louizalaan 500 te 1050 Brussel (Tel.: +32 (0)2 3730876, Fax: +32 (0)2 3755969, E-mail: info@bbmcmediation.be, Website: http://www.bbmcmediation.be). De bemiddeling zal ten laatste twee weken na de bemiddelingsaanvraag van de ene partij aan de andere partij aanvangen en mag niet langer duren dan 30 kalenderdagen, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt door de beide partijen.
In het geval de bemiddeling geen positief gevolg heeft, of voor alle geschillen met betrekking tot een lager bedrag dan ¬ 5.000, zullen de partijen het geschil voorleggen aan de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Namen.
Alle geschillen die voortvloeien uit het contract of die er betrekking op hebben, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.